اعضای هیات مدیره
کیومرث رعیت
رئیس هیات مدیره
حسین شاهدی
نائب رئیس هیات مدیره 
روح اله جراحی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

معرفی مدیرانروح اله جراحی
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهرسول ولی پور
مدیر امور مشتریان و وصول مطالباتغلامحسین فتحعلی
مدیر مالی


فائزه بهمن یار
رئیس اداره برنامه ریزی و تحقیق و توسعه

معصومه فرج پور
رئیس اداره بازاریابی و لیزینگ