ایران خودرو

شرایط کلی اعطای تسهیلات در خودروی سواری به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل مبلغ پیش پرداخت 40% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • مبلغ تسهیلات حداکثر 60% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماهه می باشد
  • نوع قرارداد : اجاره به شرط تملیک فردی و اجاره به شرط تملیک گروهی با سازمانها
  • ضمانت :

    ضامنین کارمند و کاسب معتبر و مورد تایید لیزینگ جامع سینا

    سایر اسناد براساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ- مبالغ فوق به صورت علی الحساب بوده و محاسبه نهائی بر اساس قیمت روز در زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

- بیمه بدنه سال اول در مبلغ پیش پرداخت منظور گردیده و بیمه بدنه سال آتی طی اقساط پرداخت خواهد شد.

Leasingsina