بارگذاری

تسهیلات مستغلات تجاری و اداری

تسهیلات مستغلات تجاری و اداری

شرایط کلی اعطای تسهیلات به شرح ذیل می باشد :

حداقل پیش پرداخت 40% مبلغ ارزیابی شده می باشد
حداکثر مبلغ تسهیلات 60% مبلغ ارزیابی شده می باشد
میزان تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود
مدت بازپرداخت 36 ماهه
نوع فروش : محل کسب و کار
ضمانت کلی : ترهین ملک
سایر اسناد و مدارک بر اساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ و بازاریابی خواهد بود.