بارگذاری

معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت لیزینگ جامع سینا

شرکت لیزینگ جامع سینا پس از تاسیس در سال 1382، مجوز موقت به شماره 15185 را در تاریخ 90/07/30 و مجوز شماره 329965 را در تاریخ 1392/11/12 (مجوز پنج ساله) از بانک مرکزی اخذ نمود و در حال حاضر این شرکت بعنوان لیزینگ پیشرو در سرمایه ای و عملیاتی در بخش های تجهیزات تولیدی، صنعتی، انفورماتیک، راهسازی و
مستغلات تجاری و اداری، خودروی کار، سواری، در حال فعالیت می باشد.

شرکت لیزینگ جامع سینا وابسته به بنیاد مستضعفان می باشد که موضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید اموال منقول و غیر منقول و انتقال و اگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و فروش اقساطی ، خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی درچارچوب ضوابط ذیربط و دستورالعملهای بانک مرکزی.