اعضای هیات مدیره
علی استاد هاشمی
رئیس هیات مدیره
حسین شاهدی
نائب رئیس هیات مدیره


کامران محمود پور
عضو هیات مدیرهمحمد رضا کاشفی
عضو هیات مدیره
 

روح اله جراحی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

معرفی مدیرانروح اله جراحی
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهرسول ولی پور
مدیر امور مشتریان و وصول مطالباتغلامحسین فتحعلی
مدیر مالی


فائزه بهمن یار
رئیس اداره برنامه ریزی و تحقیق و توسعه

معصومه فرج پور
رئیس اداره بازاریابی و لیزینگ