سایپا دیزل

شرایط کلی اعطای تسهیلات در خودروی کار به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل مبلغ پیش پرداخت 40% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • مبلغ تسهیلات حداکثر 60% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • حداکثر مدت بازپرداخت 60 ماهه می باشد
  • نوع قرارداد : اجاره به شرط تملیک
  • ضمانت: براساس میزان تسهیلات و اعلام نظر کمیته اعتبارسنجی
سایر اسناد براساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ اعلام می گردد.
Leasingsina
- مبالغ فوق به صورت علی الحساب بوده و محاسبه نهائی بر اساس قیمت روز در زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.
- بیمه بدنه سال اول در مبلغ پیش پرداخت منظور گردیده و بیمه بدنه سال آتی طی اقساط پرداخت خواهد شد.