سهامداران
  • شركت ليزينگ جامع سينا(سهامي خاص) در تاريخ 1381/04/30تحت شماره 189274 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است و در حال حاضر، این شرکت با 210 میلیارد ریال سرمایه ،بطور مستقیم جزء واحدهای تجاری تحت مدیریت شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا  می باشد که به موجب مجوز موقت شماره 15185 مورخ 90/07/30و مجوز پنج ساله شماره 329965 مورخ 1392/11/12صادره توسط بانک مرکزی ، فعالیت می نماید .