ایران خودرو دیزل

شرایط کلی اعطای تسهیلات در خودروی کار به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل مبلغ پیش پرداخت 40% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • مبلغ تسهیلات حداکثر 60% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماهه می باشد
  • نوع قرارداد : اجاره به شرط تملیک فردی و اجاره به شرط تملیک گروهی با سازمانها

ضمانت :

ضامنین کارمند و کاسب معتبر و مورد تایید لیزینگ جامع سینا

سایر اسناد براساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ

  • تصویب و پرداخت تسهیلات در صورت دارا بودن شرایط اعتباری این لیزینگ ، امکان پذیر خواهد بود .
  • خودروهای فوق در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک می باشد و در طول مدت قرارداد توسط شرکت لیزینگ جامع سینا بیمه بدنه و ثالث خواهند شد .
  • در پیش پرداخت لیزینگ مبلغ بیمه ها درج گردیده است ..

Leasingsina