مستغلات تجاری

شرایط کلی اعطای تسهیلات به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل پیش پرداخت 40% مبلغ ارزیابی شده می باشد
  • حداکثر مبلغ تسهیلات 60% مبلغ ارزیابی شده می باشد
  • میزان تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود
  • مدت بازپرداخت 36 ماهه
  • نوع فروش : محل کسب و کار
  • ضمانت کلی : ترهین ملک

    سایر اسناد و مدارک بر اساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ و بازاریابی خواهد بود.


Leasingsina