تسهیلات در تجهیزات انفورماتیک

شرایط کلی اعطای تسهیلات در تجهیزات به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل مبلغ پیش پرداخت 40% مبلغ فاکتور / مبلغ تجهیزات ارزیابی شده توسط کارشناس می باشد
  • حداکثر مبلغ تسهیلات 60% مبلغ فاکتور / مبلغ تجهیزات ارزیابی شده توسط کارشناس می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براسا شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • مدت بازپرداخت 36 ماهه
  • نوع فروش : تجهیزات صنعتی، پزشکی و کارگاهی و ...

ضمانت کلی :

ترهین ملک

ضمانتنامه بانکی مورد تایید مدیریت اعتبارات بانک مرکزی مربوطه و لیزینگ جامع سینا

سایر اسناد و مدارک براساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ و بازاریابی

Leasingsina