معرفی شرکت
  • شرکت لیزینگ جامع سینا وابسته به بنیاد مستضعفان می باشد که موضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید اموال منقول و غیر منقول و انتقال و اگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و فروش اقساطی ، خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی درچارچوب ضوابط ذیربط و دستورالعملهای بانک مرکزی.