تجزیه و تحلیل چالش ها
  • بر اساس روش تحقیقاتی که انجام شده مقوله محوری که عمده ترین چالش صنعت لیزینگ در ایران می باشد و نسبت به سایر مقوله ها بر روی آن تاکید شده است ،

  • موضوع چالش فرهنگی این صنعت در ایران است که کد گذاری گزینشی ارتباط میان مقوله های موجود با مقوله اصلی در مدل زیر به تصویر کشیده می شود و در واقع مدل مفهومی تجزیه وتحلیل چالش های توسعه ای صنعت لیزینگ در ایران به شمار می رود.

  • صنعت ليزينگ در ايران يك صنعت نوپا، تحت نظارت بانك مركزي ولی كم تحرك است. بانك‌ها در صنعت ليزينگ ايران، نقش زيربنايي و پراهميتي دارند. با توجه به طرح تحول اقتصادي، كسري بودجه دولت، چالش‌هاي نظام بانكي كشور در تأمين منابع مالي در سال 1390اتخاذ سياست انقباضي پولي بانك مركزي و خودداري بانك‏ها از ارائه تسهيلات به شركت‏هاي ليزينگ، كاهش نرخ بهره تكليفي اين شركت‏ها در بسته سياستي نظارتي سال 1390 ابتدا از 17 درصد ساليانه به 15 درصد و وضع و افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، بروز و استمرار بحران كمبود نقدينگي، عدم امكان تأمين منابع مالي با صرفه و به موقع، افزايش هزينه هاي تأمين منابع مالي و افزايش تقاضا با توجه به كمبود اين منابع براي اين صنعت در سال جاري قابل پيش بيني است

Leasingsina
  • كاهش نرخ بهره تكليفي شركتهاي ليزينگ به رقم 15 درصد ساليانه، نه تنها به كاهش توان سودآوري شركتها منجر شود، بلكه به دليل پايين تر بودن نرخ سود تسهيلات پرداختي شركتهاي ليزينگ از نرخ سود در بازار آزاد بسياري از تسهيلات گيرندگان تمايلي به بازپرداخت تسهيلات دريافتي از اين شركت ها از خود نشان نخواهند داد.

  • بالاتر بودن متوسط سود بازار آزاد از سود تسهيلات پرداختي در شركتهاي ليزينگ، در درجه اول، موجب ايجاد صف براي دريافت تسهيلات از ليزينگ ها مي شود و علاوه بر آن، جريمه هايي كه بابت عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي درنظر گرفته شده، يا پايين بوده و يا ضمانت هاي دريافتي كافي ندارند. همچنين، گيرندگان تسهيلات مي دانند براي دريافت تسهيلات مجدد از شركت هاي ليزينگ، شرايط سختي را بايد طي كنند و حتي ممكن است ناگزير شوند نياز خود را از بازار آزاد تأمين نمايند. بنابراين، نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدامي نمي كنند و با وجود جريمه هاي ديركرد، باز هم از عدم پرداخت به موقع اقساط تسهيلات دريافتي سود مي برند. وجود سياست بخشودگي جرائم افراد نيز جنبه تشويقي ديگري بر عدم پرداخت به موقع اقساط خواهد بود. لذا، سودآوري شركت هاي ليزينگ كاهش و ريسك اعتباری آن ها افزايش یافته است.