مراحل تکامل صنعت لیزینگ
 • اقتصاد کشور ها برای برخورداری از روشهای صنعت لیزینگ ، در مراحل مختلفی از چرخه تکاملی صنعت لیزینگ قرار دارند ، برای مثال در کشور های توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته ، صنعت لیزینگ وجود ندارد که مراحل تکاملی صنعت لیزینگ به شرح ذیل می باشد :
  •  عدم
  •  تولد
  •  ظهور و رشد
  •  بلوغ وتکامل
 • چرخه عمر صنعت لیزینگ : چرخه عمر لیزینگ در یک فرآیند عملیاتی شش گانه شکل می گیرد که از اجاره ساده شروع و طی مراحل : اجاره مالی ساده ،اجاره مالی توسعه یافته ، اجاره عملیاتی یا بهره برداری ، محصولات جدید به مرحله بلوغ و تکامل می رسد

 • چرخه عمر لیزینگ در یک فرآیند عملیاتی شش گانه شکل می گیرد که از اجاره ساده شروع و طی مراحل : اجاره مالی ساده ، اجاره مالی توسعه یافته ، اجاره عملیاتی یا بهره برداری ، محصولات جدید به مرحله بلوغ و تکامل می رسد .
 • بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه صنعت ليزينگ به لحاظ چرخه عمر بين مراحل رشد و بلوغ واقع شده است كه به لحاظ زماني به مرحله رشد نزديكي بيشتري دارد. اين نتيجه را مي‌توان به صورت نمودار زير نمايش داد كه در آن ستاره آبي رنگ محل تقريبي صنعت را در چرخه عمر تعيين مي‌كند.


Leasingsina