مزایای لیزینگ
 • سرعت عمل: یكی از ویژگیهای صنعت لیزینگ علاوه بر ضرورت صحت عملیات و دانش فنی آن، سرعت عمل در اخذ تصمیم بر اساس تحقیق و بررسی جوانب امر مبتنی بر شناخت لازم و كافی نسبت به رشته مورد نظر است، بطریقی كه ضمن ملحوظ نظر داشتن حداقل ریسك ممكنه، پاسخگوئی به تقاضای متقاضیان را در اقل زمان، ممكن و میسر سازد.

 • امكان استفاده بهینه از نقدینگی:  از آنجائیكه بخش عمده ای از بهای دستگاهها و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز متقاضیان از طریق لیزینگ قابل تامین است، لذا با آزادشدن منابع مالی و نقدینگی، متقاضیان می توانند از آن جهت رفع سایر نیازهای مالی خود استفاده بهینه بعمل آورند.

 • مزایای مالی و مالیاتی:  لیزینگ در طول مدت اجاره مالك مورد اجاره است و لذا استهلاك دارائی فقط در دفاتر مالك ثبت می شود و مستاجر از این بابت مسئولیت قانونی ندارد

 • ضد تورمی بودن عملیات لیزینگ :  روش لیزینگ بدلیل عدم تزریق مستقیم منابع مالی به بازار و پیش گیری و بازدارندگی این روش از ورود مستقیم منابعی كه بصورت تسهیلات واگذار می شود به بازار بورس، دارای خاصیت ضد تورمی است.

 • ایجاد اشتغال :   لیزیـنگ یكی از روش های بسیار موثـر در ایـجاد اشتغال محــسوب می گردد، زیرا می تواند شرایط لازم كار برای متخصصین یا افرادی كه توانائی انجام كار دارند، لیكن از امكانات و تجهیزات لازم برخوردار نیستند را فراهم نماید. همچنین از طریق كمك به واحدهای تولیدكننده از طریق كمك فروش و افزایش تولیدات و روان نمودن چرخه تولید آنان به ایجاد اشتغال و حفظ آن كمك شایان توجهی نماید.

 • جایگزینی:   در روش لیزینگ امكان جایگزینی دستگاهها ، ماشین آلات و وسائط نقلیه بمنظور هماهنگ شدن با صنعت و تكنولوژی روز فراهم می شود.
 • امكان تملك ماشین آلات:   در بعضی از روشهای لیزینگ (اجاره اعتباری) مستاجر می تواند در پایان مدت قرارداد با پرداخت مبلغ كمی كه در تاریخ عقد قرارداد تعیین شده است (Residual value) تجهیزات یا دستگاهها و ماشین آلات مورد اجاره را به مالكیت خود در آورد.


 • ویژگیهای خاص: در صنعت لیزینگ از یكسری ویژگیهای خاص برخوردار است كه عمده ترین آن بشرح ذیل قابل تعریف است:

 • تخصص:  در دانش فنی و تخصص در این رشته از عملیات اعتباری نسبت به سایر مؤسسات اعتباری محسوس و قابل اهمیت است زیرا موضوع مالكیت، اجاره و استرداد مورد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مستاجر و فروش یا اجاره مجدد آن به مستاجر جدید، هم چنین روش خرید و اجاره مجدد، اجاره اعتباری برون مرزی و لیزینگ به روش اهرمی، روشهای پیچیده ای هستند كه یك شركت لیزینگ با تكیه بر تجارب و تخصصهای خود از عهده آنها برمی آید. بعلاوه روش اجاره عملیاتی نیز به نوبه خود مستلزم آشنائی با روش های علمی و محاسباتی خاص می باشد. در این راستا می توان ادعا نمودكه شركتهای لیزینگ می توانند بدرستی بعنوان بازوی اجرائی بانكها، مؤسسات مالی و ارگانهای اقتصادی دارای سرمایه، عمل نمایند.

 • سرعت عمل:  یكی از ویژگیهای صنعت لیزینگ علاوه بر ضرورت صحت عملیات و دانش فنی آن، سرعت عمل در اخذ تصمیم براساس تحقیق و بررسی جوانب امر مبتنی بر شناخت لازم و كافی نسبت به رشته موردنظر است. بطریقی كه ضمن ملحوظ نظر داشتن حداقل ریسك ممكنه، پاسخگوئی به تقاضای متقاضیان را در اقل زمان، ممكن و میسر سازد. این ویژگی در اغلب موارد علیـرغم شرایط نسبتاً سخت تر شركتهای لیزینگ خصوصاً از نقطه نظر نرخ سود و زمان بازپرداخت اقساط و فراهم نبودن شرایط دوران مشاركت، موجب جلب و جذب متقاضیان گردیده است.

 • تمرکز فعالیت:  شركت های لیزینگ به دلیل ماهیت فعالیت آنها و در صورت در اختیار داشتن نیروهای متخصص و كارآمد نیاز به سازمان گسترده و پیچیده ای ندارند و امكان متمركز كردن كلیه واحدهای سازمان را در یك محل میسر و ممكن بوده و در نتیجه به تبع امكان دستیابی به نتیجه سریعتر، متقاضیان استقبال بیشتری از اینگونه شركتها خواهند نمود.

 • انعطاف پذیری:   یكی از خصوصیات دیگر عملیات لیزینگ انعطاف پذیری آن است، بطوریكه براساس مكانیزم های خاص خود و در رابطه با قراردادهای متنوع می تواند خود را با شرایط متقاضی مطابقت دهند. این خصوصیت در رابطه با پرداخت اقساط، تعدیل مرحله ای قرارداد و تسویه زودتر از موعد و جایگزینی مستاجر قابل ذكر و بررسی است.

 • محدودیت های اعتباری:   شركت های لیزینگ به تبع عدم تبعیت از مصوبات شورای عالی بانكها و با عنایت به پوشش قابل قبول ریسكهای احتمالی، می توانند درخواست متقاضیان را از لحاظ میزان اعتبار موردنظر به نحو مطلوبی اجابت نمایند.
 • جلوگیری از صوری بودن عملیات اعتباری   عملیات لیزینگ و نحوه عقد قرارداد و تملك شركتهای لیزینگ بر موارد اجاره و نیز تحویل و تحول عینی و واقعی موارد اجاره از بروز هر گونه سوء استفاده احتمالی و صوری بودن عملیات اعتباری جلوگیری می نماید.