فرش

شرایط کلی اعطای تسهیلات در فرش های دست باف و ماشینی به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل 20مبلغ پیش پرداخت % مبلغ فاکتور می باشد.
  • مبلغ80 تسهیلات حداکثر % مبلغ فاکتور می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماهه می باشد
  • نوع قرارداد : فروش اقساطی فردی و فروش اقساطی گروهی با سازمانها
  • ضامنین کارمند  مورد تایید لیزینگ جامع سینا
  • سایر اسناد براساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ

Leasingsina