مبلمان

شرایط کلی اعطای تسهیلات در مبلمان به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل مبلغ پیش پرداخت 20% مبلغ فاکتور می باشد.
  • مبلغ تسهیلات حداکثر 80% مبلغ فاکتور می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماهه می باشد
  • نوع قرارداد : فروش اقساطی فردی و فروش اقساطی گروهی با سازمانها
  •  


Leasingsina