واژه های کلیدی صنعت لیزینگ
 • Acceleration Clause: شرکت ماده مربوط به تبديل كل بدهي به دين حال
 • ماده‌اي در قرارداد كه طي آن شرط مي‌شود در صورت عدم اجراي تعهدات توسط مستأجر، مانده بدهي وي دين حال شده و بلافاصله قابل پرداخت مي‌باشد.
 • Acceptance Letter گواهي تحويل و قبول
 • مدركي است كه توسط مستأجر امضاء مي‌شود، مبني بر اينكه مورد اجاره تحويل وي شده است. معمولاً مشخصات دقيق دارايي و نيز وضعيت آن در اين فرم قيد مي‌شود.
 • Accrual Method: روش تعهدي
 • يك مبناي حسابداري است كه معاملات و ساير رويدادها در زمان وقوع (و نه زمان دريافت يا پرداخت وجه نقد) شناسايي و در اسناد و مدارك حسابداري ثبت و در صورتهاي مالي دوره‌هاي مربوط انعكاس نمي‌يابد.
 • Actuarial Rate of Return: نرخ بازده اكچوئري (بيمه‌اي)
 • نرخ سود حاصل از قرارداد اجاره؛ اين نرخ به صورت نرخ بازده ثابت و براي خالص سرمايه‌گذاري در مدت قرارداد با توجه به احتمالات مختلف محاسبه مي‌گردد. (اكچوئري دانش آمار بيمه يا محاسبات فني بيمه‌اي و زيرشاخه آمار است. نرخ بازده اكچوئري با توجه به احتمال وقوع شرايط مختلف محاسبه مي‌شود)
 •   Add-Ons :الحاقات و اضافات در مورد اجاره
 • ماده‌اي در قرارداد كه به موجب آن قطعات يا تجهيزات جديدي مي‌تواند به مورد اجاره اضافه و يا در آن نصب شود.
 •  Advance Payments :پيش‌پرداخت
 • قسمتي از اقساط اجاره كه در آغاز قرارداد توسط مستأجر به موجر پرداخت مي‌شود. اين اصطلاح همچنين در مورد قراردادهايي به كار مي‌رود كه اقساط اجاره در آغاز هريك از دوره‌هاي مشخص شده پرداخت مي‌شوند.
 • Advance Rentals : پيش‌پرداخت اجاره
 • مبلغ اجاره‌اي كه قبل از شروع دوره قرارداد به موجر پرداخت شود. اين اصطلاح عمدتاً در قراردادهاي اجاره عملياتي استفاده مي‌شود.

Leasingsina
 • Alterations :تغييرات
 • عبارت است از تغييرات و اصلاحاتي كه در طول دوره قرارداد در دارايي مورد اجاره صورت مي‌گيرد.
 • Amortization : استهلاك
 • بازپرداخت بدهي يا پرداخت اقساط طي دوره‌هاي زماني مشخص. مبلغ هر قسط به دو بخش اصل بدهي و سود تقسيم مي‌شود، به گونه‌اي كه با پرداخت قسط آخر، بدهي كاملاً مستهلك مي‌شود. اين اصطلاح در حسابداري براي استهلاك دارائي‌هاي نامشهود نيز به كار مي‌رود..
 • Annual Percentage Rate (APR)نرخ سود ساليانه
 • نرخ سود اسمي يا مؤثر براي يك دورة زماني خاص (معمولاً يك سال).
 • Application :درخواست / تقاضانامه
 • صورتي شامل وضعيت و اطلاعات مالي متقاضي استفاده از تسهيلات ليزينگ، كه جهت بررسي و تصويب اعتبار استفاده مي‌شود. در اين فرم مشخصات و جزئيات مربوط به دارايي‌هاي درخواستي نيز درج مي‌شود. تقاضانامه معمولاً فرمهاي مشخص و از پيش تعيين‌شده‌اي دارند كه براي تكميل از طرف شركت ليزينگ در اختيار متقاضي قرار داده مي‌شوند..
 • Appraisal :ارزيابي
 • برآوردي از ارزش منصفانه يك دارايي در يك تاريخ مشخص. ارزيابي معمولاً توسط كارشناسان مستقل واجد شرايط انجام مي‌شود
 • Appreciation :افزايش ارزش
 • افزايش قيمت بازار دارائي نسبت به قيمت اوليه يا دفتري دارايي
 • Arms-Length Transaction :معامله حقيقي و عادي
 • معامله‌اي كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده اي مطلع و مايل مي‌توانند در شرايط حقيقي و واقعي انجام دهند. ويژگي اصلي اين معامله مستقل بودن طرفين معامله و حقيقي بودن آن است.
 • Arrears :بدهي نكول شده / ديون معوقه
 • مبلغي از اقساط اجاره كه در سررسيدهاي تعيين شده، پرداخت نگرديده است.
 • Assignment :واگذاري به غير
 • شرطي در درون يك توافقنامه ليزينگ كه بر اساس آن موجر، مستأجر و يا هر دوي آنها مجاز هستند تعهدات، حقوق و يا ديون خود را به شخص ثالثي واگذار كنند. به عنوان مثال ممكن است يك موجر حق دريافت تمام اقساط اجاره جاري و آتي را در ازاي دريافت يك مبلغ نقدي به شخص ثالثي واگذار كند.